• Regulamin

  REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA 
  ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 
  przez Sprzedającego pod adresem clo&flo 
  Sprzedającym jest ARTESHOP Jan Dudzic 
  Ul. 1-go Maja 4 58-140 Jaworzyna Śląska 
  Zarejestrowani pod numerem NIP: 884-101-93-96, Regon: 890407413 zwana także zamiennie „Usługodawcą”. 
  Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: 
  pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 531 838 898 
  korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@cloandflo.eu

  § 1 Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
  2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym 
  w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). 
  3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu 
  Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. 
  4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
  5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów. 
  6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. 
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). 
  8. Strona – Usługodawca i Klient. 
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  § 2 Zasady ogólne

  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
  2. Sklep internetowy clo&flo prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
  3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie clo&flo są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
  4. Clo&flo informuje, że prezentowane na zdjęciach produkty mogą minimalnie odbiegać od rzeczywistych, różnica może być spowodowana jakością i ustawieniami monitora Rozmieszczenia nadruków w przypadku niektórych rozmiarów produktu mogą się nieznacznie różnić od pokazanych na zdjęciach.

  § 3 Składanie zamówień

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych clo&flo są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 
  2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową. 
  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia 
  i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. 
  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 
  6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, 
  w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. 
  Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT 
  w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 
  r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
  udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
  7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych 
  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania 
  w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo 
  do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
  8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź 
  ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
  9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty 
  na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem 
  lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji 
  „za pobraniem”. Termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.

  § 4 Koszty i termin wysyłki

  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
  2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt Kupującego W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. 
  3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie 
  na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
  4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. 
  Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

  § 5 Płatności

  1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). 
  2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), 
  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto 
  bankowe sklepu. 
  3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo 
  do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

  § 6 Odbiór towaru

  1. Dostawy są realizowane na terytorium Unii Europejskiej. 
  2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie 
  nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm 
  lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzeniaroszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

  § 7 Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy 
  bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone 
  w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 
  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 
  wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
  2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
  3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. 
  4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać 
  na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. 
  5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. 
  6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

  § 8 Procedura reklamacji

  1. Produkty podlegają reklamacji i są rozstrzygane na podstawie przesłanego formularza wraz z produktem w terminie 14 dni roboczych .

  § 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowegow związku z zakupami jest Usługodawca. 
  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 
  Dane są przekazywane dobrowolnie

  § 10 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawyz dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy 
  z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
  Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
  Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
  2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem 
  zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks 
  postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu 
  z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu 
  obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 
  4. Data opublikowania regulaminu 29.04.2014 r